Organizační řád

v souladu s vyhláškou MZ 108/2001 Sb. a 137/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 1. Obědy ve školní jídelně se vydávají v době dané rozvrhem žáků od 11.30 do 14.00 hodin
 2. první den nemoci má strávník nárok na oběd, který lze vyzvednout do přinesených nádob – (výdej stravy pouze na talíř), a to do 13,45.
 3. Žák si objednává jídlo pomocí stravovací karty, čipu  nebo internetem předem a jídlo je mu na základě objednávky, vydáno při vložení karty nebo čipu žáka do čtecího zařízení.
 4. Dozor ve ŠJ zajišťují pedagogičtí pracovníci podle rozvrhu.
 5. Po skončení vyučování odcházejí žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, do jídelny samostatně ukázněně. Uloží si aktovky na určené místo a v klidu vyčkají v řadě na oběd.
 6. Žáci jednotlivých tříd chodí na oběd v době určené rozvrhem hodin. Chodit na oběd o přestávkách mezi vyučovacími hodinami není žákům dovoleno.
 7. Do jídelny mohou žáci vstupovat až na vyzvání dozoru, je-li jídelna připravena. Žáci se řídí pokyny dozírajícího učitele.
 8. Oběd obdrží pouze ten žák, který má platnou objednací kartu nebo čip.
 9. V jídelně se žáci chovají slušně, tiše, ohleduplně a dodržují hygienu stolování. Použité nádobí si od stolu odnáší každý žák sám a zodpovídá za čistotu svého místa.
 10. Vynášení nádobí a příborů z prostorů jídelny není povoleno.
 11. Při úmyslném poškození či zničení majetku se postupuje stejně jako v ostatních prostorách školy.
 12. Veškeré připomínky ke stravování nebo provozu ŠJ neřeší žáci, jejich zákonní zástupci ani učitelé s kuchařkami, ale prostřednictvím vedení školy.