Primární prevence

Primární prevence rizikového chování

Školní preventivní program je realizován. Písemné vypracování je k dispozici u vedení školy, ve sborovně a dále k nahlédnutí u školních metodiček prevence. Ve škole je speciální nástěnka k prevenci (je umístěna v prvním patře naproti vchodu do školní jídelny) a schránka důvěry. Žáci, rodiče žáků a učitelé si mohou vypůjčit odbornou literaturu s problematikou rizikového chování. Naše ZŠ odebírá časopis Prevence. Rodiče informujeme o aktivitách vztahujících se k prevenci prostřednictvím webových stránek školy, elektronické ŽK a na třídních schůzkách. ŠMP se zapojují do vzdělávacích akcí, které se týkají oblasti prevence organizovaných OPPP, KPPP a MČ Praha 8.

Naše škola se zapojila do projektu NNTB Nenech to být podporovaného Linkou bezpečí, systémem pedagogicko-psychologických poraden a MŠMT. Jedná se o internetový systém a mobilní aplikacI bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Smyslem je, abychom všichni vnímali naši školu jako bezpečné místo. Systém je dostupný žákům a jejich zákonným zástupcům na adrese https://nntb.cz, odkud si lze stáhnout doplňující mobilní aplikaci.

Školní metodičky prevence Mgr. Jana Klempířová a Mgr. Anna Mengerová po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 233 321 973 rodičům osobně poskytnou více informací.

K prevenci rizikového chování ve školním roce 2016/2017
 
Učitelé 1. a 2. stupně začlenili problematiku prevence rizikového chování u žáků do plánů výuky, prevence je přirozenou součástí výuky jednotlivých předmětů, všichni pedagogičtí pracovníci dbají na komplexní uplatňovaní prevence rizikového chování, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence rizikového chování u žáků dotýká.
 
Stálým problémem je chování žáků mezi sebou – nekázeň, náznaky násilí a hrubosti, agrese. Na začátku školního roku byli žáci třídními učiteli poučeni o školním řádu, o řádu ŠJ, seznámeni se Školním preventivním programem, Krizovým plánem, poučeni o negativních důsledcích šikanování. Dostali informace o schránce důvěry, nástěnce prevence, o možnosti konzultačních hodin. Žáci mají možnost půjčovat si literaturu k problematice rizikového chování.
 
Pro realizaci Školního preventivního programu škola využívá následujících zdrojů:

Vnitřní zdroje:

 • Třídnické hodiny (minimálně 1x za měsíc), třídnické chvilky
 • Ředitelka školy, statutární zástupce ředitelky školy, zástupce ředitelky školy, výchovný poradce, školní metodičky prevence, třídní učitelé
 • Projekt prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví u dětí ve věku 5 až 7 let „Zipyho kamarádi“ je v letošním školním roce 2016/2017 realizován v přípravném ročníku a prvních ročnících, konkrétně ve třídách 0. A, 1. A, 1. B a 1. C. Třídní učitelky prvních ročníků program realizují tak, že jednotlivé programové moduly budou postupně uskutečňovány i v průběhu navazujícího druhého ročníku. Ověřování programu ve výuce bude probíhat ve spolupráci s Pražským centrem primární prevence pod vedením týmu těchto pracovníků: Mgr. et MgA Markéty Čermákové – marketa.cermakova@prevence-praha.cz  tel: 222 074 126, Mgr. Jana Žufníčka a Mgr. Pavla Dosoudila.
 • individuální konzultace pro žáky a jejich zákonné zástupce
 • třídní schůzky, konzultační hodiny
 • využití letáků
 • volnočasové aktivity
 • práce školních metodiček prevence v suplovaných hodinách
 • školní web www.glowackeho.cz
 • nástěnka prevence (ve 2. patře naproti ŠJ)
 • schránka důvěry
 • literatura vztahující se k rizikovému chování
 • odebírání časopisu prevence
 • výlety, exkurze, třídní akce, případně školy v přírodě – v některých třídách
 • sdružení rodičů a přátel školy
 • v době před začátkem vyučování a o přestávkách vykonávají pracovníci školy dozor ve všech prostorách školy
 • Žákovský parlament

Vnější zdroje:

 • Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna: projekt Posilování pozitivních životních hodnot a postojů: žáci 5. ročníku a žáci II. stupně (I. Bernardová, R. Fraňková, I. Borůvková):
  problematika závislostí na návykových látkách (legálních i nelegálních) a metody odmítání těchto látek
  vztahy a atmosféra v kolektivu, vytváření dovedností v komunikaci
  posilování sebepoznání, sebevýchova
  hodnotová orientace, zdravý životní styl, vytváření zdravých postojů žáků ke společnosti
  upevňování charakteru včetně protirasistických postojů
  více na www.kppp.cz.
 • Policie ČR, por. Bc. Jan Holub
 • Městská Policie hl. m. Prahy
 • Pedagogicko- psychologická poradna pro Prahu 8 tel. 286 585 191
 • Obvodní metodik prevence PhDr. Iva Světlá: tel. 286 585 191
 • Městská část Praha 8 :
 • Mgr. Zuzana Holíková, protidrogový koordinátor tel. 222 805 646,
 • zuzana.holikova@praha8.cz
 • Na Dětském dopravním hřišti při naší ZŠ probíhá cílená výuka Dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. tříd, kterou provádí strážníci Městské policie hl. m. Prahy Útvaru sociální prevence. Jde o 4 tematické bloky, 2 teoretické na hřišti, 2 praktické ve speciální učebně vybavené interaktivní technikou – více p. uč. Šnaiberg

Plán programů:

Nabídka může být rozšířena podle aktuální situace a požadavků:

Městská policie hl. m. Prahy Bezpečně v každém ročním období  1. ročník
Rizikové chování v dopravě 4. a 5. ročník
Dopravní soutěž mladých cyklistů  
Drogy I.   5. ročník
Drogy II.   8. ročník
Šikana a násilí v dětských kolektivech   6. ročník
Mimořádné události   8. a 9. ročník
por. Bc. Jan Holub Policie ČR Osobní bezpečí, chování při kontaktu s cizími osobami, k prevenci agrese, šikany, násilí,…. 0. a 1. ročník
Osobní bezpečí, chování při kontaktu s cizími osobami, k prevenci agrese, šikany, kyberšikana, násilí, záškoláctví   2., 3. a 4. ročník
K prevenci agrese, šikany, kyberšikana, násilí, záškoláctví.   7., 8. a 9. ročník
Osobní bezpečí, chování při kontaktu s cizími osobami, k prevenci agrese, šikany, vliv sociálních skupin, kyberšikana, násilí, záškoláctví 5. ročník
p. uč. VkZ Osobní bezpečí, chování při kontaktu s cizí osobou 6. ročník
Lektorka Karolina Kalinová, Sananim z. ú. Program Než užiješ alkohol, užij svůj mozek. 7. ročník
VITALUS Kurz první pomoci zážitkem 4. a 5. ročník
p. uč. informatiky Desatero bezpečného internetu: Seznam se bezpečně  
Bezpečná práce s Internetem a mobilními technologiemi, předcházení kyberšikaně, netolismus  
mjr. Mgr. Václav Písecký Policie ČR Program o nebezpečí kyberšikany a kyberkriminality. 5., 6., 7., 8. a 9. ročník
KPPP Projekt KPPP : „Posilování pozitivních životních hodnot a postojů“: 4. a 5. ročník, II. stupeň
 – problematika závislostí na návykových látkách (legálních i nelegálních)         a metody odmítání těchto látek
 – vztahy a atmosféra v kolektivu, vytváření dovedností v komunikaci
 – posilování sebepoznání, sebevýchova
 – hodnotová orientace, zdravý životní styl, vytváření zdravých postojů žáků ke společnosti
 – upevňování charakteru včetně protirasistických postojů
pedagogové  Adventní dílničky 1. a 2. stupeň
Gen. Ing. Andor Šándor  Boj s terorismem   8. ročník
 Hasiči  Branný den 1. stupeň
Spolek OS. SX     Jaroslav Macošek  Branný den 2. stupeň
mjr. Mgr. Václav Písecký Policie ČR Program o nebezpečí kyberšikany  a kyberkriminality.  pedagogové

Vyhodnocení primární prevence rizikového chování za rok 2015/2016

Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, která směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:
• záškoláctví
• rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
• spektrum poruch příjmu potravy
• negativní působení sekt
• sexuální rizikové chování
• agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance,
• antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
• závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus

Literatura k primární prevenci rizikového chování

 • Andrew Matthews – Stop šikaně
 • Michal Kolář – Nová cesta k léčbě šikany
 • P. Jarošová,…  – Psychologie školní šikany
 • L.Bittmannová – Prevence a účinné řešení šikany
 • A. Černá – Kyberšikana
 • V.Rogers – Kyberšikana
 • J.Robert  – Nenech si to líbit – Ochrana dítěte před sexuálním zneužitím
 • Z. Martínek –  Agresivita a kriminalita školní mládeže
 • Michal Kolář: Bolest šikanování
 • Pavel Říčan: Agresivita a šikana mezi dětmi
 • Oldřich Matoušek, Andrea Kroftová: Problémové dítě v rodině a ve škole
 • Terrence Webster – Doyle: Proč mě pořád někdo šikanuje? – rady, jak zvládat malé tyrany
 • Dr. Jaap van der Stel, Deborah Woordewindová: Přiručka prevence alkoholu, drog a tabáku
 • Miroslav Borník: Drogy – co bychom o nich měli vědět
 • Jim McLain: Alkohol a jiné drogy
 • Tatjana Šišková: Výchova k toleranci a proti rasismu
 • Fedor Gál: Násilí
 • Yvonna Lucká, Lubomíř Kobrle: Prevence obchodu se ženami