Platná pravidla při přijímání dětí do přípravné třídy

V souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), je ve škole zřízena přípravná třída.

O zařazování dětí přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce.

Přípravná třída základní školy je určena výlučně pro děti splňující předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky – je vyžadováno doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, které rodič přikládá ke své žádosti o odklad.

Odklad povinné školní docházky je tedy nezbytnou podmínkou zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy. Odklad je před zahájením povinné školní docházky možný pouze jednou, neboť dítě musí zahájit povinnou školní docházku nejpozději ve školním roce, kdy dosáhne osmi let věku. Pokud se však v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. Může se tedy stát, že bude dítěti odklad povolen dvakrát, jednou před zahájením povinné školní docházky a jednou až po jejím zahájení, v průběhu prvního pololetí prvního ročníku.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění, tedy v mateřské škole nebo právě v přípravné třídě základní školy.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu. Posláním přípravných tříd není výuka obdobná vzdělávání v základní škole, vzdělávací program přípravné třídy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (§ 7 odst. 4 vyhlášky). Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených RVP pro základní vzdělávání pro první ročník (§ 7 odst. 5 vyhlášky). Hlavní důraz je kladen na komunikaci v českém jazyce a vzájemnou komunikaci mezi dětmi, poznání sebe i světa kolem, základy sebeobsluhy, základní sociální návyky apod.