Vyhodnocení primární prevence rizikového chování za rok 2015/2016

Preventivní program probíhal během celého školního roku a zahrnoval tyto akce pro žáky:

I. stupeň:
Projekt prevence rizikového chováni a podpory duševního zdraví u dětí ve věku 5-7 let „Zippy´s Friends“. Přípravný ročník, 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D se zapojily do mezinárodního programu „Zipyho kamarádi“, který děti učí sociálním a emočním dovednostem. Program je rozdělený do šesti modulů na různá témata:

1. Mnoho pocitů
2. Co mám nejraději
3. Jsi můj kamarád
4. Jak porazit šikanu
5. Loučení
6. Vyrovnávání se se ztrátou

Paní učitelky spolupracovaly s Mgr. Markétou Čermákovou z Pražského centra primární prevence.

– žáci 2. ročníku: představení Tvé tělo, tvůj hrad: na téma závislostí, divadlo PIŠKOT
– externí realizace: žáci 5. ročníku program „Posilování pozitivních životních hodnot a postojů“, program realizovala KPPP (více o programu uvedeno u II. stupně)
– program Rizikové chování v dopravě: pro žáky 4. a 5. ročníku, Městská policie hlavního města Prahy
– Dopravní soutěž mladého cyklisty (více p.uč. P. Šnaiberg)
– žáci 5. ročníku: program Šikana a kyberšikana, vedla mjr. PhDr. Sejkorová
– žáci 5. ročníku: kurz 1. pomoci: VITALUS první pomoc zážitkem
– žáci přípravného až 5. ročníku: programy prevence rizikového chování: k prevenci agrese, šikany, násilí, záškoláctví, závislostního chování, předcházení užívání všech návykových látek, vedl por. Bc. Jan Holub (z Preventivně informačního oddělení Policie ČR)
– s třídními učiteli: na začátku školního roku byli žáci TU seznámeni se školním řádem, s negativními důsledky šikanování, v dalších třídnických hodinách či chvilkách např. k rizikovému chování v dopravě, ke kamarádským bezpečným vztahům, k minimalizaci šikany, bezpečné chování dětí při kontaktu s cizí osobou
– jako součást výuky jednotlivých předmětů
– situační intervence
– školní družina: formování vhodných dopravních postojů a návyků
– na dopravním hřišti: Velký den dopravní bezpečnosti a Den bezpečnosti pro děti a rodiče 2016 aneb léto bez úrazů

II. stupeň:

– externí realizace formou cíleného programu: „Posilování pozitivních životních hodnot a postojů“, program pro celý II. stupeň realizovala Křesťanská pedagogicko-psychologická  poradna, Pernerova 8, Praha 8, lektorky byly KPPP proškoleny a jejich práce byla vedena PhDr. I. Bernardovou, Mgr. R. Fraňkovou a Mgr. J. Borůvkovou. Ve formě nácviku sociálních dovedností, psychologických her a besed byli žáci seznámeni s těmito tématy:
• problematika závislostí na návykových látkách (legálních i nelegálních) a metody odmítání těchto látek
• vztahy a atmosféra v kolektivu, vytváření dovedností v komunikaci
• posilování sebepoznání, sebevýchova
• hodnotová orientace, zdravý životní styl, vytváření zdravých postojů žáků ke společnosti
• upevňování charakteru včetně protirasistických postojů

Do tříd přichází dvojice lektorů během dvou let čtyřikrát na čtyřhodinový (příp. dvouhodinový) blok, žákům byla poskytnuta vždy po programu možnost individuální konzultace, celý obsah projektu je orientován pozitivně, tj. postihuje a upevňuje pozitivní hodnoty: zdravé vztahy kolektivu, zdravé sebevědomí a pozitivní vztah k sobě samému, charakter a zdravý životní styl

– žáci 6. ročníku beseda Prevence rizik výživy
– žákyně 6. ročníku: program Čas proměn, vedla lektorka Monika Podlahová
– žáci 6. ročníku: program Šikana a kyberšikana, vedla mjr. PhDr. Sejkorová
– žáci 6. a 7. ročníku: program Právní odpovědnost dětí při spáchání trestného činu ve spolupráci s Policií ČR, vedl por. Bc. Jan Holub
– žáci II. stupně: programy s poručíkem Bc. Janem Holubem
– žáci II. stupně: kurz 1. pomoci: VITALUS první pomoc zážitkem
– žáci 7. a 8. ročníku: program Než užiješ alkohol, užij svůj mozek, vedla lektorka Karolina Kalinová o. s. SANANIM
– žáci 8. ročníku: program Drogová kriminalita a my v roce 2016: mjr. JUDr. Jaromír Badin
– žáci 8. a 9. ročníku: program Šikana, kyberšikana, sociálně – patologické jevy ohrožující mládež, vedl mjr. JUDr. Badin
– žáci 8. a 9. ročníku: projekt imperativ proti nenávisti aneb nenávist plodí opět jen nenávist, vedl lektor Bc. David Lebeda
– žáci 8. a 9. ročníku: Andor Šándor: Boj s terorismem
– žáci druhého stupně byli TU na začátku školního roku seznámeni se školním řádem, s negativními důsledky šikanování, třídnické hodiny: např.: ke kamarádským bezpečným vztahům, k minimalizaci šikany, osobní bezpečí, kyberšikana, záškoláctví, rizikové chování v dopravě, nebezpečí užívání návykových látek, poruchy příjmu potravy

– projekt Příběhy bezpráví
– jako součást výuky jednotlivých předmětů: např.: v dějepise k rasismu, homofobii, v informatice o kyberšikaně
– na dopravním hřišti: Velký den dopravní bezpečnosti a Den bezpečnosti pro děti a rodiče 2016 aneb léto bez úrazů
– projekt: WEB RANGERS Bojujeme za bezpečnější internet, v informatice
– žáci 9. ročníku: projekt Proti šikanování: v anglickém jazyce, ve výchově k občanství, ve výchově ke zdraví
– žáci 9. ročníku: projekt Nebezpečí drog: v chemii, ve výchově ke zdraví
– žáci 9. ročníku: negativní působení sekt: ve výchově ke zdraví
– dále: s třídními učiteli, školní metodičkou prevence, výchovným poradcem
– situační intervence
– žáci seznámeni s projektem Asociace krajů „Kraje pro bezpečný internet“
– žáci seznámeni se soutěží ANTIFETFEST 2016
– žáci seznámeni se soutěží iSejf 2016 (pořádá Národní centrum bezpečnějšího internetu)
– Světový den bez tabáku

Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků na naší ZŠ je výchova k předcházení, minimalizaci či oddálení rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti, dále pak motivace k opuštění rizikového chování, pokud již nastalo a ochrana před dopady rizikového chování, pokud již toto nastalo ve výrazné formě.

Náš preventivní program je založen na podpoře vlastních aktivit žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy. Učitelé 1. a 2. stupně začlenili problematiku prevence rizikového chování u žáků do plánu výuky, prevence je přirozenou součástí výuky jednotlivých předmětů, všichni pedagogičtí pracovníci dbají na komplexní uplatňovaní prevence rizikového chování, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence rizikového chování u žáků dotýká.

Při pedagogických radách dochází ke kontrole proběhlých akcí. Informace vztahující se  k prevenci rizikového chování jsou žákům dostupné. Ve škole je speciální nástěnka k prevenci a schránka důvěry. Žáci, zákonní zástupci žáků a učitelé si mohou vypůjčit odbornou literaturu s touto problematikou. Naše ZŠ odebírá časopis Prevence. Rodiče informujeme o aktivitách vztahujících se k prevenci prostřednictvím školního webu, žákovských knížek, na třídních schůzkách, při Dni otevřených dveří.

Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, která směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků: agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, záškoláctví, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování.

Realizované programy fungovaly a budeme v nich pokračovat. V KPPP jsme objednaly program pro 4. až 9. ročník. Bohužel nebyl uskutečněn žádaný projekt Občanského sdružení mise MISE v součinnosti s PN Bohnice. ŠMP na začátku června 2016 oslovily Mgr. Radku Vetešníkovou, vedoucí Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy s objednávkou vybraných programů pro žáky I. a II. stupně pro školní rok 2016/2017. Nebudeme objednávat program, který vedla mjr. PhDr. Sejkorová. ŠMP objednaly kurz 1. pomoci VITALUS: první pomoc zážitkem na říjen 2016 pro žáky budoucích 4.a 5. tříd.

Pedagogičtí pracovníci se vzdělávali v problematice prevence. ŠMP se zúčastnily všech pracovních setkání metodiků prevence, které se konaly v KPPP a PPP pro Prahu 7 a 8. Dále se účastnily vybraných školení a konferencí. Ve zvyšování profesní připravenosti pedagogického sboru v oblasti prevence rizikového chování budeme pokračovat.