Zápis do 1. tříd

Platná pravidla při přijímání dětí do 1. tříd

V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Povinná školní docházka je stanovena § 36 školského zákona a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce č. 13/2014 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, viz www.praha8.cz – odkaz Školství, Dokumenty pro ZŠ, OZV hl. m. Prahy č.13/2014 Sb., o školských obvodech základních škol. Při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základních škol postupují ředitelé podle stanovených a na internetových stránkách základních škol zveřejněných kritérií. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Průběh zápisu

Kdo musí přijít?

K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi narozenými od 1. září 2010 do 31. srpna 2011 nebo s dětmi po odkladu školní docházky pro školní rok 2016-2017. V případě, že se jeden ze zákonných zástupců k zápisu nedostaví, je nutné doložit jeho souhlas (vlastnoruční podpis na žádosti k přijetí). Tiskopis žádosti je možné vytisknout v sekci dokumenty ke stažení.

Co s sebou?

Potřebujete svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud si vyplníte žádost k přijetí doma, přineste jej.
Na zápis 4. 4. 2017 se můžete přihlásit na předem určený čas od 3. 3. 2017 do 30. 3. na webových stránkách školy. Pokud se nestihnete přihlásit, i pro vás bude možnost se zápisu samozřejmě zúčastnit.

Zákonný zástupce dostane registrační číslo pro své dítě, vyplní připravený zápisní lístek a žádost o přijetí dítěte (pokud tak neučinil doma), může si promluvit s paní učitelkou, poradit se např. o odkladu, požádat o zařazení do 1. třídy s dalšími kamarády z mateřské školy atd. Mezitím si může dítě pohrát v připravené herně.

Poté se rodič s dítětem odebere do připravené třídy, kde bude paní učitelka nebo pan učitel formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku… Vše bude záležitost cca 20 minut.

Po zapsání do seznamu, vyplnění žádosti a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet.

Seznam přijatých žáků bude zpřístupněn u vstupu do školy a zároveň na webových stránkách školy. Každé dítě bude uvedeno pod číselným registračním kódem, který se přiděluje při zápisu.

Kritéria ZŠ Glowackého k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky

Ředitelka ZŠ Glowackého stanoví následující kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinné školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu počtu žáků v prvních třídách školy.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona.

Do prvních tříd se přednostně přijímají děti podle následujících kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 8 v příslušném školském obvodu základní školy,
 2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 8 z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
 3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 8 z jiného školského obvodu,
 4. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo Prahu 8, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
 5. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo Městskou část Praha 8.

Žáci budou přijímání postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle 1., poté dle 2. až 5. kritéria.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy.

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

Spádový obvod ZŠ Glowackého

 • Bukolská
 • Nad Vavrouškou
 • Bydhošťská
 • Notečská
 • Čimická – lichá č. 43, 53, 61,
 • sudá č. 92 – 106 Olštýnská
 • Dřínová
 • Opolská
 • Dunajecká
 • Podhajská pole
 • Gdaňská
 • Poznaňská
 • Glowackého
 • Sopotská
 • Hnězdenská
 • Sosnovecká
 • K Haltýři
 • Štětínská
 • K Velké skále
 • Tařicová
 • Krosenská
 • Těšínská
 • Lehnická
 • Toruňská
 • Lešenská
 • Velká skála
 • Lindavská
 • Vratislavská
 • Lodžská – sudá č. 8 – 18
 • Vřesová
 • Lublinská

Informace pro rodiče k možnosti podat žádost o odklad povinné školní docházky

Pokud máte dojem, že Vaše dítě ještě není dostatečně připraveno na školu, vyzvedněte si při zápisu Vašeho dítěte do školy žádost o odklad povinné školní docházky.

Pokud o odklad žádáte, je třeba podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. § 37 odst. 1 doložit písemnou žádost zákonného zástupce dítěte doporučujícím posouzením:

 1. školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, pedagogické centrum apod.)
 2. odborného lékaře (např. pediatr, logoped apod.) nebo klinického psychologa

Můžete se obracet na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Praze 8, Glowackého 6/555 (areál ZŠ Glowackého) – tel. 286 882 368, 286 585 191.

Žádost o odklad povinné školní docházky s oběma posudky doručte ředitelství školy buď písemně, nebo osobně. Pokud z nějakého důvodu potřebujete čas na rozmyšlení a posouzení, domluvte se s námi. Je to pro nás důležitá informace ohledně organizace nového školního roku.